de ouders en de school

Ouders voelen zich doorgaans nauw betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind. Vanuit die belangstelling zijn veel ouders dan ook actief binnen de school. Er worden verschillende manieren van betrokkenheid van ouders onderscheiden.

De Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De ouders zijn met drie leden vertegenwoordigd in de ouderfractie van de deelraad. De deelraad kiest twee leden, waarvan één uit de ouderfractie, ter vertegenwoordiging in de GMR.

Resonansgroep TTO / IB
Uit alle klassen van TTO-leerlingen zijn een paar ouders gevraagd zitting te nemen. Allerlei aspecten betreffende deze onderwijsvormen worden met deze groep doorgenomen. Het helpt de schoolleiding het beleid rond TTO en IB vorm te geven.

Hulp van ouders
Ouders helpen hun kind
Deze hulp geeft de ouder aan het eigen kind, zodat het kind beter wordt begeleid. Een heel scala van activiteiten valt hieronder. Bijvoorbeeld:

  • hulp bij huiswerk;
  • het signaleren van moeilijkheden (met de leraar, de mentor of met andere leerlingen);
  • het in het gezin bespreken van zaken als werkhouding, werkplanning, faalangst, examenvrees, of gedragsregels.

We noemen dit individuele ouderhulp.

Ouders helpen de school
Deze traditionele vorm van ouderhulp ontlast de organisatie en de leraren, zodat zij meer tijd hebben voor hun lesgevende taak. Voorbeelden zijn:

  • meehelpen bij het organiseren van open dagen of voorlichtingsbijeenkomsten;
  • hulp bij voorbereiding en organisatie van toneelavonden.

We noemen dit hand- en spandiensten.

Ouders helpen het onderwijs
Ouders doen daadwerkelijk mee in het onderwijs of zorgen voor hulpmiddelen. Zij houden zich niet bezig met het bepalen van de inhoud van het onderwijs. Leraren zijn en blijven hiervoor verantwoordelijk! Een voorbeeld is hulp van ouders in de mediatheek. Ouders helpen plannen maken Ouders houden zich bezig met het beleid van de school. Belangrijke activiteiten waarin deze vorm van ouderhulp tot uitdrukking komt, zijn:

  • het geven van adviezen door de ouderraad aan de ouders in de medezeggenschapsraad (of via de medezeggenschapsraad aan het bestuur);
  • het functioneren van de ouders in de medezeggenschapsraad;
  • het fungeren als klankbord voor de schoolleiding in geval van problemen of voorgenomen beleid.

We noemen dit: organisatiesturende activiteiten.

Schoolgids
De voornaamste informatiebron over onze school is deze schoolgids.

Informatieverstrekking
In het huidige digitale tijdperk is onze website van essentieel belang. Via de website kunnen ouders over vrijwel alle informatie beschikken die voor hen van belang is. Ook kunnen ouders via de magisterwebsite in een beveiligde omgeving inzage krijgen in de cijfers van hun kinderen.