FAQ

Wat houdt Tweetalig onderwijs in?
Op het Ulenhofcollege wordt met ingang van schooljaar 2006 in speciaal daarvoor geformeerde klassen meer dan 50% van de lessen in het Engels gegeven.

Is dat tot en met het eindexamen?
Nee, het eindexamen mag (nog) niet in het Engels worden afgenomen; in de bovenbouw (vanaf klas 4) werken de leerlingen toe naar de Nederlandstalige examens voor alle vakken. Na klas drie krijgen de leerlingen, behalve IB, nog een aantal vakken in het Engels en maken zij ook hun profielwerkstuk in het Engels. Voor meer informatie over de voortzetting van tto in de bovenbouw en IB, klik hier.

Als de leerlingen toch in het Nederlands hun examens doen, wat voor meerwaarde heeft tto dan?
Leerlingen verbreden hun horizon en leren uitstekend Engels. In de Tweede Fase bieden wij de leerlingen de mogelijkheid het internationaal erkende certificaat IB Language A te behalen. Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland b.v. gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal. Ook sluit tto uitstekend aan bij de internationalisering waaraan het Ulenhofcollege gestalte geeft.

Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven?
Om de balans tussen Nederlandse en Engelse taal in evenwicht te houden; bovendien is het wettelijk niet toegestaan om meer dan 70% van de lessen in het Engels te geven.

Kunnen de leerlingen in de bovenbouw de (Nederlandse) terminologie en leerstof nog wel begrijpen? Ja, op geen enkele school heeft dat tot nu toe tot problemen geleid. Bovendien werken we met lijsten waardoor de belangrijkste termen bij alle vakken zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleerd.

Gaat het geven van lessen in het Engels niet ten koste van de diepgang van de stof?
Nee, dat lijkt misschien wel zo in de eerste weken maar al in de tweede helft van het brugklasjaar maakt het voor leerlingen en docenten eigenlijk niet meer uit in welke taal er lesgegeven wordt.

Is het tto alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?
Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk; wel een goede algemene taalbeheersing en lol hebben in taal. We beginnen vanaf het begin.

Wat zijn dan wel de toelatingseisen?
De tweetalige brugklas is een gewone vwo klas. Om in deze klas geplaatst te kunnen worden, vragen we een positief vwo advies van je basisschool en moet je voor met name de talige onderdelen van het leerlingvolgsysteem, I-scores hebben. Bij gegronde twijfel volgt een gesprek.

Hoeveel scholen in Nederland bieden tto aan?
130

Zijn er ook andere scholen in de Doetinchemse regio waar tto gegeven wordt?
Nee, tto wordt alleen op het Ulenhofcollege aangeboden.

Mag elke school een eigen tto-programma vaststellen?
Nee, het Nuffic, dat het tto in Nederland coördineert, heeft een standaard ontwikkeld waar alle scholen aan moeten voldoen.

Welke vakken worden op het Ulenhofcollege in het Engels gegeven?
In de brugklas worden de volgende vakken in het Engels gegeven: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), beeldende vorming (arts), biologie (biology), wiskunde (mathematics), muziek (music), Europese- en Internationale Oriëntatie (European and International Orientation) en natuurlijk Engels (English). In de tweede klas 2 komt daar natuurkunde (physics) bij.

Kan elke docent zo maar zijn vak in het Engels gaan geven of zit er nog een opleiding aan vast?
De docenten die hun vak in het Engels gaan geven volgen een 3-jarige cursus. Deze bestaat uit de cursussen Classroom English, Cambridge Advanced English (CAE) en Cambridge proficiency English (CPE) gegeven door het Talencentrum van de Universiteit van Nijmegen. Hiermee zijn ze gecertificeerd volgens de richtlijnen van het Europees Platform.

Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?
Nee. in principe niet. Wel zal er tijdens de lessen, waar Engels de voertaal gaat worden, waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Tot aan de herfstvakantie zal er zo'n 50% Engels worden gesproken, tussen de herfst en de kerstvakantie zo'n 75% en na de kerstvakantie vrijwel 100%.

Zijn de toetsen ook in het Engels?
Ja, in het begin mag er ook zo af en toe nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten buiten beschouwing gelaten (behalve bij Engels zelf).

Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het tto?
Nee, het Nederlands is en blijft hun moedertaal; er zijn geen (negatieve) gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het tto.

Hoe zijn de examenresultaten van leerlingen in het tto?
De eindexamenresultaten doen zeker niet onder voor die van de reguliere vwo-leerlingen (ze zijn zelfs vaak beter). De resultaten bij Engels zijn (uiteraard) aanzienlijk beter.

Welke boeken worden er bij de Engelstalige lessen gebruikt?
De meeste boeken komen uit Groot Brittannië, met bij sommige vakken waar nodig specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie. Sommige onderdelen worden door docenten zelf ontwikkeld.

Is het curriculum precies hetzelfde als de overige brugklassen? Voor de meeste vakken wel, voor sommige vakken (b.v.History) geldt dat er andere onderwerpen aan bod zullen komen met een meer internationaal karakter. Deze lessen zullen onderdeel zijn van Europese en Internationale Oriëntatie. Dit kan gebeuren in de vorm van een vakkenoverstijgend project of bij bv. geschiedenis of aardrijkskundelessen.

Moeten ouders extra betalen voor het tto? Ja. Vanwege de kosten van extra activiteiten, boeken, scholing, excursies e.d.

Kan een leerling niet deelnemen als deze bijdrage niet betaald kan worden?
Als het betalen van de kosten op problemen stuit kunt u contact opnemen met de sectordirecteur of de coördinator TTO. Zij zullen u doorverwijzen naar de staffunctionaris voor financiën & beheer van de school. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs in het algemeen?
- ik kies tto
- Nuffic

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs op het Ulenhofcollege?
Rechtstreekse vragen kunnen telefonisch of per e-mail worden gesteld aan:

S. van Wijk
Sectordirecteur havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6
simon.vanwijk@achterhoekvo.nl

C. van Klompenburg
Coördinator tto
c.vanklompenburg@ulenhof.nl

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT