MR/GMR

Bericht van de Oudergeleding (17062019)

In dit bericht geven de ouders een korte weergave over wat er in de medezeggenschapsraad van het Ulenhofcollege zoal besproken wordt. Heeft u of heb jij vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de medezeggenschap.

Als afvaardiging van de ouders zijn we het laatste jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van 3 naar 2 scholen. Wij beseffen dat dit voor de medewerkers een grote verandering met zich mee zal brengen, maar wij realiseren ons terdege dat dit ook voor de ouders en toekomstige leerlingen ook een ingrijpende verandering is. Deze gezichtspunten brengen wij regelmatig in ter vergadering en denken mee over de communicatie naar de toekomstige ouders en leerlingen. En belangrijk hierbij te vermelden is dat de samenwerking met de docenten, leerlingen en schoolleiding hierover in de MR zeer constructief verloopt.

De ontwikkelingen in het onderwijs staan niet stil. Ook niet binnen het Ulenhofcollege. Zo is de school bezig om een gezonde school te worden. Hierover wordt in de vergadering van gedachten gewisseld en is het mooi dat er verschillende invalshoeken worden belicht.

Een actueel thema is de groei en ontwikkeling naar een meer coachende rol voor de mentor en het meer eigenaarschap voor het leerproces bij de leerlingen stimuleren. Een stevige discussie die op een goede manier wordt gevoerd, waarbij wij onze ervaringen als ouders inbrengen en de feedback van de huidige leerlingen meenemen wat leidt tot waardevolle input om bij te dragen aan deze mooie ontwikkeling.”

Uiteraard spelen er altijd actuele thema's als roosters, lesuitval, telefoongebruik in de klas. Tijdens de 6-wekelijkse vergaderingen hebben wij voldoende ruimte om ook de actuele thema's in te brengen.

Ouders van de oudergeleding medezeggenschap Ulenhofcollege,
mw. S. Duits, mw. M. Beumer 

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR), Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), Cluster Medezeggenschapsraad (CMR), Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het Ulenhofcollege heeft een MR van 8 leden. De oudergeleding telt twee leden, de leerlingengeleding twee en de personeelsgeleding vier. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij veel besluiten van de directie, waarin deze is gemandateerd door het bestuur.

De GMR wordt gevormd door twee afgevaardigden van de MR van elke scholengemeenschap. Eén van de twee afgevaardigden komt uit de leerling of oudergeleding, de ander komt uit de personeelsgeleding. De GMR heeft advies- of instemmingsrecht bij besluiten van het bestuur, die alle scholengemeenschappen betreffen.

De CMR is de medezeggenschapsraad van de vijf Doetinchemse scholen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de twee nieuwe en de uitfasering van de drie oude VO-scholen. Vanuit elke scholengemeenschap nemen twee MR-leden (ouder + personeel) deel aan dit overleg. De CMR heeft met name advies- en/of instemmingsrecht bij besluiten die betrekking hebben op de gezamenlijke begroting en huisvesting.

De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Doetinchem e.o. VO. Omdat hier vertegenwoordigers van meerdere schoolbesturen in plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse medezeggenschapsraad. De ondersteuningsplanraad heeft een instemmingsbevoedheid over (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan.

Leden van de MR Doetinchem

Oudergeleding
mw. S. Duits, mw. M. Beumer 

Leerlinggeleding
M. Hoekstra, R. Meersma

Personeelsgeleding
P.J.M Huijskes (vz), J-W. Hubbers (secr.)
H. Mooij, mw. R. Bulten

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT