Cijfers, rapporten en bevordering
De bevordering
Het uitgangspunt
Bij de bevordering naar een volgend leerjaar tellen alle vakken mee. Bepaalde opvallende buitenlesactiviteiten van een leerling in een verwante groep van vakken kan als compensatie worden aangemerkt. Iemand die bijvoorbeeld voortreffelijke stukken publiceert in de schoolkrant kan daarmee zijn cijfer voor Nederlandse taal ophogen. Een goede presentatie in het kader van een internationaliseringsproject kan aangemerkt worden als een spreekbeurt Engels of wat de inhoud betreft meetellen bij een bepaald schoolvak. Het eindrapport is basis van besprekingen in de docentenvergadering waarin vastgesteld wordt of de vorderingen van de betrokken leerling zodanig zijn dat de leerling heeft voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de beheersing van de leerstof van het afgelopen jaar. Is dat het geval dan kan de leerling bevorderd worden. Voor deze bevordering gelden de volgende regels:

Bevorderingsregels mavo, havo, vwo en t-vwo klas 1,2,3
Algemeen

 • De bevorderingsrichtlijnen zijn van toepassing op de eindcijfers van de afzonderlijke vakken.
 • Het eindcijfer van een vak is het afgeronde gewogen gemiddelde van alle in dat jaar behaalde cijfers voor het vak.
 • De eindcijfers van de verschillende vakken tellen mee in de bevorderingsrichtlijnen.
 • Bij de bevordering spelen de volgende factoren een rol: het aantal onvoldoende vakken, het aantal tekortpunten en het aantal compensatiepunten. Ook persoonlijke omstandigheden van de leerling spelen hier een rol.
 • Bij de bepaling of een leerling wel/niet bevorderd wordt zijn er drie mogelijkheden:
 1. +   bevorderen naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau.
 2. b   bespreken.
  Als een leerling in deze categorie valt, beslist de docentenvergadering of de leerling wel/niet naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau wordt bevorderd. Indien geen bevordering plaats vindt, wordt beslist of plaatsing in een lagergelegen niveau mogelijk en/of wenselijk is.
 3. -    geen bevordering naar volgend leerjaar.
  Als een leerling in deze categorie valt, beslist de docentenvergadering of plaatsing naar een lagergelegen niveau in hetzelfde leerjaar mogelijk en/of wenselijk is.
 • Bij de procedure van bevorderen worden drie drempels doorlopen.
 • De drie kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Bij afronden van cijfers op decimalen naar eindcijfers geldt dat een 5,4 het eindcijfer 5 oplevert en een 5,5 het eindcijfer 6. Deze afronding is van toepassing op alle hele eindcijfers.
 • De regeling voor compensatiepunten en tekortpunten is als volgt:
het cijfer voor een vak  10 
aantal tekortpunten 5          
aantal compensatiepunten          

1e drempel: alle vakken
Onderstaande schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.

onvoldoende
vakken
tekorten
  
compensatie
0 - 3 
compensatie
4 - 8 
compensatie
>=9 
 0  0  +  +  +
 1  1 of 2  b  +  +
 2  2 tot 4  b  +  +
 3  3  -  b  +
 3  4  -  b  +
 3  5  -  -  b
 3  6  -  -  -
 4  >=4  -  -  -

+ = bevorderen, b = bespreken, - = doubleren

In drempel 1 geldt:

 • Een leerling die voor één van de vakken een cijfer ≤ 3 haalt, komt automatisch in de b (bespreken).
 • Een leerling die in leerjaar 1 niet aan de overgangseisen voldoet, stroomt door naar het naastliggende lagere niveau, tenzij de docentenvergadering anders beslist.

2e drempel: alleen de vakken lo en rekenen
De vakken lo (= lichamelijke opvoeding) en rekenen worden beoordeeld met een letterbeoordeling G, V of O (G  goed, V voldoende en O  onvoldoende). Als één of twee van deze vakken O (onvoldoende) zijn geldt b (bespreken). Deze vakken kunnen geen compensatiepunt(en) opleveren.1

Effortmark t-vwo
Bij t-vwo wordt de inspanning Engelse conversatie per vak beoordeeld met een beoordelingsletter, de Effort Mark. De beoordelingsletters daarbij zijn: G, S, D en I (G  good, S  sufficient, D  doubt, I  insufficient). Als bij de adviezen van de TTO vakken het totaal aantal I´s voor Effort op het overgangsrapport drie of meer bedraagt, moet de leerling van de tweetalige stroom overstappen naar het reguliere vwo. Alleen bij hoge uitzondering kan de vergadering besluiten de leerling met een onvoldoende voor Effort alsnog te bevorderen naar de volgende tweetalige VWO klas.

3e drempel: kernvakkenregel2 
Een leerling met in totaal meer dan één tekort in de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, komt automatisch in de b (bespreken).

Uitzonderingen

 • Plaatsing: Bij zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) is het ter beoordeling van de docentenvergadering om te besluiten dat een leerling die niet bevorderd kan worden, plaats mag nemen in het naastgelegen volgende leerjaar/niveau.
 • Tweemaal doubleren in dezelfde klas en doubleren in twee opeenvolgende klassen is niet toegestaan.
 • Doubleren in t-vwo: Een leerling van t-vwo die niet bevorderd kan worden naar een volgend t-vwo leerjaar, mag niet doubleren in een t-vwo leerjaar. Doubleren in regulier vwo behoort wel tot de mogelijkheden.

Bevorderingsregels in de Tweede Fase
(havo 4, vwo 4 en vwo 5)
Bij het bepalen van de bevordering wordt uitgegaan van het voortschrijdend gemiddelde van alle toetsen (zowel van dossiertoetsen als van niet-dossiertoetsen) van het achterliggende cursusjaar.

Onderstaande bevorderingsnormen voor de bovenbouw zijn gebaseerd op de zak- en slaagregels die gelden bij het eindexamen. Een leerling is naar havo 5, vwo 5 en vwo 6 bevorderd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn of
 • er 1x5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn of
 • er 1x4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de cijfers tenminste 6.0 is of
 • er 2x5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de cijfers tenminste 6.0 is of
 • er 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de cijfers ten minste 6.0 is en 
er ten hoogste 1x5 is voor de vakken NE, EN, WI en
de vakken CKV en LO als voldoende of goed zijn beoordeeld en
geen van de (afgeronde) eindcijfers van de onderdelen waaruit het combinatiecijfer is berekend (LE, MA en het PWS) lager is dan 4.

Een leerling die op grond van deze regel bij het examen gezakt zou zijn, maar door middel van een herexamen alsnog zou kunnen slagen, komt in de bespreekzone.1Het vak LO geeft cijfers voor de diverse vak onderdelen. Deze cijfers worden zichtbaar gemaakt in het cijferoverzicht en op het rapport. Bij de bevordering (einde schooljaar) wordt het eindcijfer omgezet naar een letterbeoordeling (O, V of G). Zowel de letterbeoordeling als het onderliggende cijfer worden weergegeven op het eindrapport van de leerling. De letteraanduidingen worden als volgt toegekend:
O ≤ 5,49 / V = 5,50 - 7,49 / G: ≥ 7,50.
2De kernvakkenregel is alleen van toepassing op havo- en vwo onderwijs. De mavo kent geen kernvakkenregeling.