Begeleiding en leerlingenzorg
Mentor  

Elke klas heeft een eigen mentor, of een klas is verdeeld en heeft per deel een mentor. Deze draagt zorg voor het welbevinden van de leerlingen uit zijn mentorklas, voor het monitoren van de resultaten en speelt in de hogere klassen een rol in de loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Daartoe onderhoudt hij intensieve contacten door bijv. het organiseren van gesprekken met de leerling alleen of in kleine groepjes. Waar nodig bezoekt de mentor de ouders van de leerlingen. Voor de ouders is de mentor de eerste contactpersoon met de school. De mentor vertegenwoordigt zijn klas in de leerlingbespreekvergadering of cijferbespreking. Het spreekt vanzelf dat de mentor nauw contact onderhoudt met de coördinator mentoraat en het ondersteuningsteam. 

Naarmate de leerling ouder wordt zal de begeleiding van de mentor zich bij deze ontwikkeling aanpassen. De meest intensieve en opvallende begeleiding vindt dan ook plaats in de brugklas. Deze wordt in de daaropvolgende jaren geleidelijk minder.  Dat betekent echter niet dat het mentoraat minder zorgvuldig zou geschieden. Langzamerhand worden leerlingen echter wel gestimuleerd een grotere mate van eigen initiatief en zelfstandigheid te tonen. 
 
Sectordirecteur 

De sectordirecteuren geven leiding aan de docenten en mentoren van hun afdeling. Voor de ouders is de mentor de eerste contactpersoon met de school. Met het groter worden van de scholen en het toenemen van de dienstenverlening door de scholen zijn er daarnaast in de begeleiding van leerlingen specialismen ontstaan, zoals de schooldecaan en de vertrouwenspersoon.  

Schooldecaan 

De taak van de schooldecanen omvat het aansturen van het proces:

  • de studie- en beroepskeuze
  • de samenstelling van het vakkenpakket.

De begeleiding houdt in: het verschaffen van hulp en informatie, opdat de leerling gebracht wordt tot een zelfstandige keuze, waarvan de consequenties en risico’s redelijk kunnen worden voorzien. De concrete werkzaamheden van de schooldecanen bestaan onder meer uit:

  • het coachen en aansturen van mentoren in hun rol als begeleider van leerlingen bij de studie-/beroepskeuze;
  • het verstrekken van schriftelijke en mondelinge informatie aan leerlingen in groepsverband en individueel;
  • het verstrekken van informatie aan ouders op ouderavonden of tijdens spreekuren;
  • het bemiddelen in contacten met functionarissen buiten de school zoals het adviesbureau beroepskeuze;
  • het verstrekken van informatie over studietoelagen, financiële en fiscale consequenties van de studie; 
  • het verstrekken van adviezen t.a.v. pakketkeuze en vervolgopleidingen in samenwerking met de andere docenten; 
  • het begeleiden van tussentijdse schoolverlaters bij de keuze van een andere school en studierichting. De schooldecanen zijn veelal op school bereikbaar.

Coördinator onderwijsondersteuning
De coördinator onderwijsondersteuning houdt zich bezig met het vormgeven van het ondersteuningsbeleid in de school. Ze is het aanspreekpunt voor elke ondersteuningsvraag in de school. De coördinator is het aanspreekpunt voor elke ondersteuningsvraag in de school. Ook voor vragen over speciale ondersteuning voor leerlingen kunt bij de coördinator terecht. De coördinator onderwijsondersteuning is betrokken bij de toelating van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 
Op onze school is de coördinator onderwijsondersteuning:
mw. S.A.W. Peters
s.peters@ulenhof.nl

Speciale trainingen 
Faalangst 
BOF-training (beter omgaan met faalangst). Dit is een speciale steunles voor onzekere en angstige kinderen. Het doel is het zelfvertrouwen van deze kinderen te vergroten en hierdoor bijvoorbeeld de spanning bij het maken van proefwerken te verminderen. Deze training wordt gegeven in de 
1ste brugklas en in de 3de klas. De trainingen worden gegeven door docenten van het Ulenhofcollege, die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Er zijn ongeveer 10 bijeenkomsten.

Sociale vaardigheden in 1ste en 3de leerjaar
Sova-training. Een training voor kinderen die niet altijd weten welk sociaal gedrag gewenst is. Kinderen die moeilijkheden ervaren in de omgang met anderen. Leerlingen worden tijdens deze steunles begeleid in het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden. Deze training wordt gegeven in de 1ste en 3de klas door docenten van het Ulenhofcollege, die hiervoor een speciale opleiding hebben genoten. Er zijn ongeveer 8 bijeenkomsten.  

Examenvrees 
Training beter omgaan met examenvrees. Een training die bedoeld is voor leerlingen in de eindexamenklassen. Het gaat om leerlingen bij wie de angst leeft op het examen te mislukken. Deelnemers leren d.m.v. oefeningen en gesprekken om te gaan met hun spanning. Ook deze training wordt gegeven door docenten van het Ulenhofcollege, die hiervoor opgeleid zijn. Er zijn ongeveer 6 bijeenkomsten. 

MRT (motorisch remedial teaching) 
Een speciale steunles voor leerlingen van brugklas 1 die motorische problemen hebben, vaak in combinatie met faalangst bij gymnastiek. In een kleine groep krijgen ze 1 uur per week een extra gymles, waar de reguliere lesstof wordt voorbereid. Hierdoor worden voor deze leerlingen het zelfvertrouwen en het plezier in bewegen vergroot.  

Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam bespreekt regelmatig leerlingen die hulp nodig hebben en voorziet de mentor van handvatten. Wanneer het team niet zelf voor oplossingen kan zorgen, kan een leerling worden doorverwezen naar een externe hulpverlening.     
Het ondersteuningsteam bestaat uit: 
- de coördinator onderwijsondersteuning 
- leerlingondersteuner 
- orthopedagoog 
- jeugdmaatschappelijk werker 
- ambulant begeleider 
   
Orthopedagoog 
Voor leerlingen die kampen met specifieke gedrags- en leerproblematiek kan een schoolorthopedagoog geraadpleegd worden.  
Door o.a. het voeren van gesprekken met alle betrokkenen bij de leerling kan hulp geboden worden en geadviseerd worden over vervolgstappen. 

Jeugdmaatschappelijk werker 
Voor leerlingen waarbij sociaal-emotionele problematiek speelt die naast school raakt aan de vrije tijd of thuissituatie, is er binnen de school een jeugdmaatschappelijk werker. 
Zij vormt de brugfunctie tussen school en de directe leefomgeving of externe hulpverlening van de leerling.

Leerondersteuner/Ambulante begeleiding
Voor het ondersteunen (praktische tips en adviezen) van leerlingen met extra onderwijsbehoeften en hun docenten/mentor. Op het Ulenhofcollege hebben we leerlingondersteuners met specialisatie gedragsproblematiek en specialisatie gehandicapte/langdurig zieke kinderen. Tevens hebben we ondersteuning van ambulant begeleiders cluster 1 (blinde/slechtziende kinderen) en 2 (dove/slechthorende kinderen). 

Huiswerkbegeleiding door StudieXtra Doetinchem 
Het Ulenhofcollege stelt StudieXtra in de gelegenheid in school huiswerkbegeleiding te verzorgen. Leerlingen die begeleid worden door het ondersteuningsteam i.v.m. een 2de lijn (mentor is 1ste lijn) ondersteuningsbehoefte of een deskundigheidsverklaring van een externe hulpverlening, kunnen hiervoor in aanmerking komen.  
Er wordt onder meer gewerkt aan plannen en organiseren en het aanleren studievaardigheden en leerstrategieën op maat. Aan deze huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden, aanmelding gebeurt via het ondersteuningsteam. 

Voorlichtingsprojecten 
Mediawijsheid wordt in de eerste klas besproken. In de 2de brugklas worden gastlessen verzorgd door ervaringsdeskundigen van de Stichting Ziezo. De onderwerpen die tijdens deze lessen aan bod komen zijn o.a. anorexia en boulimia nervosa. Deze voorlichting wordt gegeven door BuroPuur. In het lesprogramma biologie in klas 3 komt roken aan bod. Daarnaast wordt elk jaar in overleg met het leerlingenparlement besproken welk thema in de bovenbouw aan bod komt.

Pestprotocol
Het pestprotocol bevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag en anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. pestprotocol 5-2017.pdf 

Verwijsindex 
Onze instelling is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover.  
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindexachterhoek.nl.

Externe studieadviezen
Het Ulenhofcollege is voor het verkrijgen van externe adviezen in zake studie- en beroepskeuze aangesloten bij de Geldergroep. Wanneer u zelf van de diensten van Geldergroep gebruik wilt maken, kunt u dit doen op eigen initiatief. Aan de hulp van de Geldergroep zijn kosten verbonden.