Buitenlesactiviteiten

De school acht het zinvol, dat het geleerde in de theorielessen ook in de praktijk kan worden ervaren. Daardoor kan de theorie in belangrijke mate worden verlevendigd en ondersteund. Naar onze mening is dit niet alleen onontbeerlijk voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, kunstbeschouwing, maar ook voor vreemde talen, natuur- en scheikunde en biologie. Bovendien blijkt dat deelname aan dit soort activiteiten zeer gunstig werkt op de relaties van leerlingen onderling en van leerlingen met de school. In die zin draagt het deelnemen aan groepsactiviteiten in belangrijke mate bij aan het welbevinden van leerlingen in de school en derhalve aan een vlot verloop van hun studieprogram. Het spreekt daarom vanzelf dat veel van de volgende activiteiten er niet zo maar los bijhangen, maar een volwaardig onderdeel vormen van ons programma. Bij alle activiteiten streven we ernaar de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Excursies
Excursie Engeland
De school organiseert voor de derde klassen mavo een vierdaagse excursie naar Engeland. Deze excursie sluit met name aan op de lessen geschiedenis, aardrijkskunde, kunstbeschouwing en biologie. We streven ernaar de kosten beperkt te houden.

Vakexcursies
In het kader van een aantal schoolvakken worden in de loop der jaren enkele ééndaagse vakexcursies georganiseerd. De kosten van deze excursies gaan in het algemeen een bedrag van € 25,- niet te boven. Voor de klassen 1 en 2 zijn alle excursies al meegeteld in het totaalbedrag dat u dient te betalen.

Projecten
Soms worden in een of meer klassen gedurende een periode de lessen volgens het rooster onderbroken en wordt alle aandacht geconcentreerd op een bepaald onderwerp: een project. Meestal heeft een project betrekking op meerdere vakken, die elk een aspect van het onderwerp voor hun rekening nemen. Voorbeelden zijn de eerder genoemde projecten in de basisvorming zoals, het project Kijken is een Kunst en het toneelproject B-1, en de ckv-projecten in de Tweede Fase.

Internationalisering
Onze school heeft uitstekende ervaring met internationalisering, zowel met scholen binnen de  Europese Unie als daar buiten. In havo 4 en vwo 5 is een omvangrijk uitwisselingsaanbod gegroeid. Aan internationalisering wordt vormgegeven middels uitwisseling via de moderne communicatietechnieken, door samen met buitenlandse leerlingen te werken aan een onderwijsproject tijdens een buitenlandse reis en door samen te werken aan een project in de week dat buitenlandse leerlingen op het Ulenhofcollege worden ontvangen.

VWO 5
Leerlingen uit vwo 5 nemen deel een zogenaamd Comenius project. In het kader daarvan verrichten de leerlingen samen met de buitenlandse leerlingen een internationaal onderzoek. Aan het eind van de uitwisselingsweek presenteren zij de resultaten. In Europa zijn er contacten met diverse scholen. Zo zijn er in het verleden onder meer uitwisselingen met Frankrijk, Spanje, Italië, Noorwegen en Turkije geweest. Er wordt ook geprobeerd een uitwisseling met een Engelstalig land tot stand te brengen. Deze reis is in principe voorbehouden aan tto-leerlingen en valt ook buiten het Comeniusproject. Voor alle bestemmingen geldt dat het aantal deelnemers is gemaximeerd. Bij overtekening zal worden geloot.

HAVO 4
Alle leerlingen van havo 4 nemen deel aan de uitwisseling met een school uit een van de landen van de Europese Unie: Hongarije, Italië en Spanje. Buiten de Europese Unie liggen de contacten met School-Lycee nr 4 in Ryazan (Rusland). Voor alle bestemmingen geldt dat het aantal deelnemers is gemaximeerd. Bij overtekening zal worden geloot.

Overige buitenlesactiviteiten
Daarnaast hebben we nog enkele buitenlesactiviteiten, zoals

De voorlaatste schoolweek in de brugklassen
Aan het einde van de cursus hebben de leerlingen van de eerste brugklas een project in het kader waarvan ook een of meer excursies in de naaste omgeving van de school kunnen worden gemaakt. De tweede brugklassen hebben meerdaagse fietstochten, sportkampen enz, of eendaagse excursies.

Muziekavonden
De school organiseert een aantal keren per jaar muziekavonden waar leerlingen en leraren van hun muzikale talenten kunnen blijk geven.

Het schooltoneel
Onder leiding van een beroepsregisseur en met ondersteuning van een aantal docenten stellen we elk jaar een grote groep leerlingen in staat hun toneeltalenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het hoogtepunt wordt bereikt tijdens de drie toneelavonden, als de aula vol zit met de overige leerlingen, ouders, familieleden en andere belangstellenden om van de prestaties te genieten. Door mee te doen aan cabaret- en toneelmanifestaties voelen leerlingen zich meer betrokken bij elkaar en bij de school. Over het algemeen blijkt dit ook een gunstige invloed te hebben op de leerprestaties. Bovendien is natuurlijk het meedoen aan dergelijke activiteiten van grote vormende waarde voor ieders persoonlijkheid. Deelname aan het toneel is overigens in principe alleen mogelijk als de leerprestaties voldoende zijn.

Schoolfeesten
In de loop van het jaar worden voor de onderbouw (klas 1 en 2) en de bovenbouw afzonderlijk enkele feestavonden georganiseerd. De bedoeling van deze avonden is dat de leerlingen zich goed in de school thuis voelen. De eindexamenkandidaten hebben op hun laatste lesdag ’s avonds een galafeest.