Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

04.06. Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn wettelijk leerplichtig. Jongeren die na hun 16e geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De leerplichtambtenaar van de woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Ouders mogen hun kind buiten de schoolvakanties dus niet meenemen op vakantie. Doen zij dit wel, dan overtreden zij daarmee de Leerplichtwet en zijn zij strafbaar. Voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties gelden in het kader van de leerplicht bijzondere regels. Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk en wordt alleen om gewichtige en specifieke redenen toegestaan.

m.b.t. de aanwezigheid van leerlingen staan in het leerlingenstatuut de volgende regels omschreven:
  1. De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster, tenzij er voor bepaalde lessen een andere regeling is getroffen. 
  2. Leerlingen kunnen via hun klassenvertegenwoordiger bij de schoolleiding wijzigingen in het rooster voorstellen, na overleg met de betrokken docent. 
  3. Tegen een leerling, die te laat en/of ongeoorloofd afwezig is, wordt een maatregel genomen, die afhangt van de ernst en de frequentie van de overtreding. (zie bijlage blz. 14) 
  4. De school stelt ruimten beschikbaar waarin de leerlingen tijdens pauzes en tussenuren kunnen verblijven. Een deel van die ruimten is uitsluitend bestemd om er te kunnen studeren. 

Indien een leerling ongeoorloofd afwezig is of te laat is volgen er sancties in de vorm van corvee of aanwezigheid op school tot aan een zogenoemd ‘vierkant’ rooster. Bij 8 lesuren verzuim worden ouders schriftelijk geïnformeerd. Bij meer dan 10 lesuren te laat of ongeoorloofd lesverzuim volgt een brief/mail naar ouders dat ze in het risicogebied van melding richting LPA zitten. De mentor en evt. ondersteuner worden hier eveneens van op de hoogte gesteld. Indien nodig volgt ook een telefoontje vanuit de mentor richting ouders. 

Bij een daadwerkelijke melding krijgen ouders, mentor, (evt. ondersteuner) en de sectordirecteur bericht. In veel gevallen volgt een oproep voor een gesprek van de LPA met leerling en ouder(s). Soms is de melding preventief gedaan, soms omdat het moet als signalering. 
Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door CollegeWapps