Overige mededelingen
Leerlingenstatuut
Op school is een leerlingenstatuut van kracht. Dit statuut is ontstaan op initiatief van het leerlingenparlement. In het leerlingenstatuut zijn rechten en plichten van leerlingen beschreven. In de bijlagen zijn regels opgenomen voor de dagelijkse gang van zaken. Het leerlingenstatuut wordt aan alle leerlingen één maal per twee jaar uitgereikt. Een exemplaar ligt ter inzage in beide bibliotheken. 

Klachtenregeling en interne vertrouwenspersonen
 
De school heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of de sectordirecteur.

Onze school valt onder de stichting Achterhoek VO en daarom is er een stichting brede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is hier te lezen.

Mediatheek
We beschikken over een eigen mediatheek die ruim is voorzien van naslagwerken, van boeken die voor de lijst kunnen worden gelezen en van wetenschappelijke boeken. In de mediatheek zijn tevens computers beschikbaar voor leerlingen.

Eindexamens
De eindexamens bestaan uit een schoolexamen (S.E.) en een centraal examen (C.E.). Het eindexamenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden voor 1 oktober aan de leerlingen meegegeven. Ook de ouders wordt aangeraden deze regelingen nauwkeurig te bestuderen. Voor het C.E. worden in de maand april nog nadere aanwijzingen gepubliceerd. Het C.E. wordt eveneens in het laatste schooljaar afgenomen. Sommige vakken met alleen een schoolexamen kunnen eerder worden afgenomen, bijvoorbeeld al aan het einde van het vierde leerjaar.

Klassenavonden
Ter bevordering van de contacten in de klas en van de klas met de mentor kunnen klassenavonden worden gehouden. Deze avonden worden door de klas in nauw overleg met de mentor voorbereid en ze worden bij voorkeur in de school gehouden. De ouders van de leerlingen uit de klassen 1 en 2 worden schriftelijk op de hoogte gesteld als er een klassenavond wordt georganiseerd. De ouders van de overige leerlingen kunnen desgewenst bij de mentor informeren. Voor klassenavonden die georganiseerd worden buiten medeweten van de mentor en/of buiten het schoolgebouw is de school niet aansprakelijk. Introducés zijn op klassenavonden niet toegestaan. In principe worden na de paasvakantie geen klassenavonden meer gehouden.

De lestijden

De lestijden ma wo do vr:

1e uur  
2e uur  
pauze  
3e uur  
4e uur
5e uur  
pauze  
6e uur  
7e uur  
8e uur  
pauze  
9e uur 
08.20 - 09.10  
09.10 - 10.00  
10.00 - 10.20  
10.20 - 11.10  
11.10 - 12.00  
12.00 - 12.50  
12.50 - 13.15  
13.15 - 14.05  
14.05 - 14.55  
14.55 - 15.45  
15.45 - 16.00  
16.00 - 16.50 

De lestijden op dinsdag:

1e uur  
2e uur  
pauze  
3e uur  
4e uur
5e uur  
pauze  
6e uur  
7e uur  
8e uur  
pauze  
9e uur 
08.20 - 09.00  
09.00 - 09.40  
09.40 - 10.00  
10.00 - 10.40  
10.40 - 11.20  
11.20 - 12.00  
12.00 - 12.25  
12.25 - 13.05  
13.05 - 13.45  
13.45 - 14.25  
14.25 - 14.40  
14.40 - 15.20 

Tussen de lessen klinkt één belsignaal om het van de les aan te geven. Daarna dienen de leerlingen zo snel mogelijk het volgende lokaal op te zoeken. Alle lessen beginnen stipt op tijd.  
 
Formulieren, die door de rector of locatiedirecteur getekend moeten worden
Deze kunnen – voorzien van naam en klas van de leerling en verder zoveel mogelijk ingevuld – worden gedeponeerd in de brievenbus bij de conciërgeloge. Na twee dagen kunnen ze bij de conciërge worden afgehaald.

Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor diefstal en voor schade toegebracht aan fietsen, kleding, brillen en andere eigendommen.

Convenant veilig
Samen met de andere scholen in Doetinchem heeft het Ulenhofcollege het ‘convenant veilig’ ondertekend met de politie. Het doel is een zo veilig mogelijke omgeving te bieden voor iedereen. Daarvoor wordt vooral preventief gewerkt. Het betekent dat we kleine vergrijpen, zoals b.v. diefstal zullen melden bij de politie. We willen bij grensoverschrijdend gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen, voordat het echt escaleert.

Kluisjes
Alle leerlingen huren een kluisje. De huurprijs en de éénmalige borg worden geïnd samen met het schoolfonds. Het bedrag van de borgsom wordt uiteraard teruggestort als de leerling de school verlaat en de sleutel heeft ingeleverd. Voor leerlingen die aan het eind van het schooljaar de school verlaten, betekent dit voor de zomervakantie inleveren. Leerlingen die tijdens het schooljaar van school gaan, leveren de sleutel binnen één week na vertrekdatum in. Later inleveren betekent geen borg retour. Het is niet toegestaan kluisjes te gebruiken om er alcoholische dranken, drugs of wapens in te bewaren. De schoolleiding behoudt zich het recht voor een kluisje te openen bij vermoedens van ongeoorloofd gebruik. 

De vakantieregeling 
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
roostervrije dag maandag 25 november 2019
roostervrije dag dinsdag 26 november 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
roostervrije dag dinsdag 21 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
roostervrije dag woensdag 5 februari
Goede vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 1 mei 2020
roostervrije dag maandag 4 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020
roostervrije dag vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

Vrije dagen
Buiten de schoolvakanties kunnen geen vrije dagen worden gegeven.

Algemene informatie
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 80 51 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 3 111 (lokaal tarief)

Uittreksel persoonsregister
Van leerlingen uit 4 mavo, 5 havo en 6 vwo wordt aan het begin van het cursusjaar een uittreksel uit het persoonsregister gevraagd, zodat de juiste gegevens te zijner tijd op het diploma kunnen worden ingevuld. Dit uittreksel is verkrijgbaar bij de afdeling bevolking van het gemeentehuis in de woonplaats van de leerling.

Identiteitsbewijs
Leerlingen vanaf twaalf jaar moeten zich desgewenst kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Vooral bij excursies is het gewenst dat leerlingen een dergelijk bewijs bij zich hebben.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school 
Alle leerlingen in klas 1 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek in klas 1. Dit onderzoek is gericht op de jongere zelf. Maar ook als ouder kunt u nog steeds terecht met allerlei vragen of zorgen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw zoon of dochter. Daarvoor zijn er inloopspreekuren op school bij onze jeugdverpleegkundigen. In overleg met ouders en leerlingen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.

Jeugdverpleegkundige en jeugdarts
Mijn naam is Lisa Klein Gunnewiek en ik ben de jeugdverpleegkundige van GGD Noord- en Oost-Gelderland op het Ulenhofcollege. 
Zijn er vragen of zorgen over bijvoorbeeld gezondheid, opvoeding of over lengte/gewicht? Of wil je een gehoor- of ogentest laten doen?
Loop dan gerust bij mij binnen op 7 feb, 14 mrt, 4 apr, 9 mei of 20 jun tussen 14.00 en 15.30 uur. Ook ouders zijn welkom. Een afspraak maken is niet nodig. In de spreekkamer tegenover het muzieklokaal kun je ons vinden.
De leerlingen uit de eerste klas nodig ik in de loop van het schooljaar uit voor een gezondheidsonderzoek.
Ik ben bereikbaar via e-mail: L.Kleingunnewiek@ggdnog.nl of telefoon: 088 – 4433325.

Mijn naam is Esther Koers en ik ben de jeugdarts van GGD Noord- en Oost-Gelderland op het UlenhofCollege.
Ik adviseer en ondersteun leerlingen, ouders en scholen bij thema’s rondom gezond opgroeien en bij gezondheidsbedreigingen, ziekte(verzuim) of ontwikkelingsproblemen.
Op verzoek van een leerling, ouders, de jeugdverpleegkundige of leerlingondersteuning kan ik een leerling, eventueel met ouders, uitnodigen voor een gesprek. Samen kijken we hoe we ieder kind de beste ontwikkelingskansen kunnen bieden.
Ik ben de op 21 mrt, 18 apr en 16 mei tussen 14.00 en 15.30 uur aanwezig op school tegenover het muzieklokaal.
Ik ben bereikbaar via e-mail: e.koers@ggdnog.nl of telefoon: 088 – 443 35 10.

Buurtplein Doetinchem
Terborgseweg 21, 7000 AR  Doetinchem
www.buurtplein.nl
(0314) 341919

Leerplichtambtenaar Gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem tel: (0314) 37 73 28
Andere adressen op het gebied van hulpverlening zijn verkrijgbaar bij de sectordirecteur of bij de counselor.