naar het vavo

Beleid t.a.v. het VAVO van Achterhoek VO

Inleiding
Basis voor deze notitie is de brochure “Nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve van het ministerie voor OCenW”. Daarin zijn ook de routes voor uitbesteding opgenomen. In deze notitie zijn op basis hiervan de afspraken vastgelegd zoals die gelden voor de scholen binnen de stichting Achterhoek VO.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen via uitbesteding aan een instelling voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) een Mavo, Havo of Vwo-diploma halen.
In principe is het vavo alleen toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. In uitzonderlijke situaties kan het vavo voor leerlingen van 16 en 17 jaar geschikter zijn dan het reguliere onderwijs. De uitbestedingscommissie, hiertoe gemandateerd door het bevoegd gezag van de scholen, beslist over de uitbesteding van leerlingen aan het vavo.

Uitbesteding
Uitbesteding van leerlingen aan de vavo is bij uitzondering toegestaan. Alle ingeschreven leerlingen ronden in principe hun schoolloopbaan op hun eigen school af.
 
Uitbesteding is mogelijk voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn of 16 of 17 jaar zijn op het moment van aanvraag voor uitbesteding en die zonder onderbreking in het voortgezet onderwijs hebben gezeten. Dat kan alleen voor die schoolsoorten waarvoor ze op het reguliere onderwijs staan ingeschreven. Het gaat om:

 • Mavo, Havo en Atheneum/Gymnasium-leerlingen die nog geen eindexamen hebben gedaan; zij kunnen voltijd naar het vavo om alsnog dit diploma te behalen
 • Mavo, Havo en Atheneum/Gymnasium-leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen; zij kunnen deeltijd naar het vavo voor de vakken waarvoor ze gezakt zijn om alsnog een diploma te halen.

Bij uitbesteding blijft de leerling ingeschreven staan op de eigen school. De lessen worden gevolgd op een instelling voor vavo. De eigen school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van de leerlingen. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit.

Leerlingen die niet uitbesteed kunnen worden zijn

 • herprofileerders*
 • profielverbeteraars*
 • meerderjarige leerlingen met een onderbroken leerroute
 • leerlingen die al in het bezit zijn van een startkwalificatie
 • leerlingen waarvoor geen ingevuld en ondertekend aanvraagformulier uitbesteding beschikbaar is.

* Voor leerlingen die op het VMBO de KB opleiding hebben afgerond, kan een uitzondering worden gemaakt, omdat voor deze leerlingen herprofileren of profielverbeteren via het VAVO een begaanbaarder en kortere route is dan via de niveaus van het MBO.

Leerlingen die een verzoek om uitbesteding hebben ingediend waarover een negatief besluit wordt genomen ronden hun schoolcarrière af op de school waar zij ingeschreven staan.

Uitbestedingstermijn
De uitbesteding van leerlingen blijft in principe beperkt tot maximaal één leerjaar. Gezakte eindexamenkandidaten kunnen aansluitend aan hun eindexamenjaar dus voor maximaal één jaar worden uitbesteed aan het vavo voor de vakken waarvoor de leerling is gezakt, om daarmee alsnog het diploma te behalen.
Uitbestedingscriteria ten aanzien van de leerling
Om voor uitbesteding in aanmerking te komen geldt algemeen dat de leerling een realistische kans heeft om het diploma te behalen. Daarnaast gelden onderstaande criteria:

 • de leerling is gemotiveerd
 • de leerling heeft een goede werkhouding
 • de leerling kan een normaal werktempo aan
 • de leerling moet in maximaal 2 vakken opnieuw examen doen om een volledig diploma te behalen
 • de leerling houdt zich aan afspraken rondom het schoolwerk.

Beslisbevoegdheid
De uitbestedingscommissie bestaat uit:

 • de afdelingsleider van de betreffende leerling
 • de decaan van de betreffende leerling

De uitbestedingscommissie geeft advies aan de directie over de uitbesteding op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier.
De directie, hiervoor gemandateerd door het bevoegd gezag, beslist over de uitbesteding en voor welke uitbesteding de leerling in aanmerking komt.

Op basis van de beslissing wordt een uitbestedingsovereenkomst per leerling opgesteld en ondertekend door de conrector/directeur. Andere medewerkers zijn niet tekenbevoegd met betrekking tot uitbesteding.