Horizontale doorstroming en instroming

De Wet op het Voortgezet Onderwijs maakt het leerlingen mogelijk tijdens hun opleiding over te stappen van het ene schooltype naar het andere. Een voordeel van onze scholengemeenschap is, dat ze diverse schooltypen in zich verenigt, waardoor de overstap van de leerlingen niet alleen gegarandeerd is, maar bovendien heel soepel kan geschieden, zonder dat men in een totaal nieuwe omgeving terecht komt. In het onderstaande schema zijn de stroommogelijkheden zowel binnen als buiten de scholengemeenschap door pijlen aangegeven. Leerlingen met een diploma mavo (vmbo theoretische leerweg) kunnen doorstromen naar havo-4. Leerlingen met een havo-diploma kunnen doorstromen naar vwo-5. De docentenvergadering brengt ten aanzien van een leerling die wil doorstromen een advies uit.

Opbouw van de Scholengemeenschap   

       universiteit 
     hbo ->       Δ
6e jaar   mbo ->     Δ  vwo
5e jaar     Δ  havo ->
4e jaar  mavo ->    
3e jaar      
2e jaar      
1e jaar      

Doorstroming van mavo naar havo-4 

Leerlingen van het Ulenhofcollege die met een diploma mavo willen doorstromen naar havo-4, moeten een vakkenpakket hebben dat aansluiting met de profielkeuze in havo-4 mogelijk maakt. Ook leerlingen afkomstig van andere scholen die in het bezit zijn van een mavodiploma (vmbo-tl), kunnen zich aanmelden voor plaatsing in havo-4. Om zeker te zijn van een plaatsingsmogelijkheid is aanmelding voor 1 januari noodzakelijk.

Toelatingscriteria voor alle leerlingen zijn:

  • Gemiddeld een 6,8 voor je schoolexamen
  • Wiskunde óf Frans/Duits in je pakket mavo 4 (liefst beide voor alle profielen)

Doorstroming van havo 5 naar vwo 5
Leerlingen van het Ulenhofcollege die met een diploma havo willen doorstromen naar vwo 5, moeten een vakkenpakket hebben dat aansluiting met de profielkeuze in vwo 5 mogelijk maakt. Dit houdt o.a. in dat zij in havo 4/5 tenminste twee jaar lang een extra moderne vreemde taal en wiskunde hebben gevolgd. Verder wordt het advies van de docentenvergadering meegewogen.

Leerlingen afkomstig van andere scholen in het bezit van een havo-diploma die willen instromen in vwo 5, moeten voldoen aan de volgende toelatingscriteria:

  • een positief advies van de school van herkomst en een positieve indruk die de toelatingscommissie overhoudt aan een gesprek met de leerling waarin de motivatie, de inzet en de behaalde cijfers ter sprake komen;
  • gemiddeld een 6,5 of hoger voor het schoolexamen;
  • het profiel met de gekozen vakken moet aansluiten bij de mogelijkheden die het Ulenhofcollege biedt;
  • zij moeten een extra moderne vreemde taal en wiskunde hebben gevolgd in havo 4/5;
  • de groepsgrootte, zoals bekend op het moment van aanmelding, mag geen belemmering zijn voor toelating

Cijfers en rapport
Cijfers blijken een bruikbaar middel om de relatieve prestaties van een leerling (d.w.z. de prestaties van de betrokken leerling vergeleken met die van andere leerlingen uit dezelfde laag) te waarderen en bespreekbaar te maken voor de docent met de leerling en voor beiden met derden. Wij gebruiken daarvoor de cijfers 1 tot en met 10, eventueel met een decimaal en kennen daaraan de volgende betekenis toe:

1 = zeer slecht
2 = slecht 
3 = zeer onvoldoende  
4 = onvoldoende
5 = bijna voldoende 
6 = voldoende
7 = ruim voldoende 
8 = goed 
9 = zeer goed 
10 = uitmuntend 

De docenten zetten de cijfers die ze geven in Magister, het administratiesysteem dat de school gebruikt. Ouders en leerlingen kunnen met hun toegangscode elk moment inloggen om de voortgang van de leerlingen te volgen.

Het voortschrijdend gemiddelde in Magister en de bespreking ervan
De indruk die de docent van een leerling heeft ten aanzien van een bepaald aspect van het vak dat hij geeft, kan hij uitdrukken in een cijfer. Het is gebruikelijk cijfers te verrekenen tot een zogenaamde ‘totaalindruk’. Men berekent dat door het (eventueel gewogen) gemiddelde te berekenen van de diverse indrukken. Door het berekenen van een gemiddelde ontstaan er cijfers achter de komma. Wij ronden die rekenkundig af op een decimaal. De verkregen cijfers kunnen de ouders op elk gewenst moment in Magister bekijken. Tijdens speciaal georganiseerde spreekuren kunnen ouders tweemaal per jaar de vorderingen van hun kinderen met de betrokken docenten bespreken. Daarnaast is het ook mogelijk, indien de situatie hierom vraagt, een afspraak te maken met de sectordirecteur. Aan het eind van het cursusjaar worden de cijfers, die toegekend zijn voor de laatste periode (Z) verrekend met die van de voorgaande periodes tot een eindcijfer (E).