algemene gegevens

De missie van de school is de basis voor de strategische koers van het Ulenhofcollege:

Identiteit
Het Ulenhofcollege is een brede scholengemeenschap waar onderwijs en vorming plaats vinden vanuit de christelijke waarden. Kenmerkend voor de school zijn naast de  bezinningsmomenten, respect voor elkaar, eerlijkheid en openheid, vertrouwen en dienstbaarheid.

Kwaliteit
Het Ulenhofcollege kent gevarieerde leersituaties en biedt kennis, vaardigheden en attitudevorming op hoogstaand niveau aan. Dit resulteert in de ontwikkeling van de persoonlijke én gemeenschappelijke kwaliteiten. Iedere leerling volgt in dit proces het onderwijsniveau dat in overeenstemming is met de eigen mogelijkheden en waarbij maximaal gestreefd wordt om het Ulenhofcollege te verlaten met een startkwalificatie voor een vervolgopleiding.

Samen
Op het Ulenhofcollege doet iedereen mee. We voelen en nemen onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Vanuit vertrouwen in elkaars kracht, mogelijkheden en kwaliteiten draagt iedereen, leerlingen, ouders, personeel en vrijwilligers, bij aan persoonlijke en gemeenschappelijke doelen en ambities. Op het Ulenhofcollege is iedereen een teamspeler.

Grensverleggend en maatschappelijk betrokken
Samen zoeken we naar mogelijkheden om grenzen te verleggen. Dit betekent dat we onze eigen horizon verbreden. Tegelijkertijd werken we aan regionale, nationale en internationale maatschappelijke verbanden: we zijn wereldburger. Op zijn Achterhoeks noemen we dat “grenzeloos noaberschap”.

Sfeer en zorg
Vanuit deze missie bieden wij  een leef- en werkklimaat waarin iedereen zich veilig voelt, verantwoordelijkheid draagt en persoonlijke kwaliteiten kan ontwikkelen. Er is oog en oor voor iedereen. Iedereen telt mee!

Schoolontwikkelplan (2017-2021)

De school heeft een zgn. SchoolOntwikkelPlan. Hierin zijn de missie, de visie, de ambities en de kernwaarde van de school verwoord. Voor de exacte tekst verwijzen wij naar 'Scholen op de kaart' onder de rubriek 'Onderwijsbeleid'. 

Welke leerlingen kunnen worden toegelaten?
Alle leerlingen van wie de ouders zich door het genoemde SchoolOntwikkelPlan voelen aangesproken, zijn in principe toelaatbaar. We verwachten van leerlingen dat zij willen werken in de geest van de missie en het pedagogisch klimaat. Leerlingen voor de brugklassen moeten daarvoor een passend advies vanuit het PO hebben. Voor andere klassen geldt dat men over het algemeen toelaatbaar is voor een klas waarin men ook op de school aan herkomst zat. Leerlingen met een vmbo-tl diploma, die naar de havo willen en leerlingen met een havodiploma die naar het vwo willen, moeten een positief advies van de school van herkomst hebben en voldoende niveau voor de vakken van het examen (zie ook hoofdstuk 'doorstroming').

Toelating leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking in de samenleving is al jaren een belangrijk onderwerp. Onze school heeft een stappenplan ontwikkeld om over de toelating van een kind met extra ondersteuningsbehoefte, in overleg met de ouders en overige betrokken instanties, een verantwoord besluit te kunnen nemen. Kernvraag daarbij zal steeds zijn of wij als reguliere school het kind die hulp kunnen bieden die het nodig heeft. Dit is vastgelegd in het zgn ondersteuningsplan dat te vinden is in 'Scholen op de kaart' onder de rubriek 'Onderwijsbeleid'. Verdere informatie met betrekking tot passend onderwijs vind u hier.  

Aanmelding
De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de brugklas gebeurt meestal door de directeur van de basisschool. Voor andere klassen kan men zich in verbinding stellen met de coördinator in- en uitstroom klas 2-6. Wil men zeker zijn van plaatsing, dan moet de aanmelding op 1 april binnen zijn.